Dla Autorów

Guest Hall » Człowiek w Kulturze » Dla Autorów

INFORMACJE OGÓLNE

Redakcja „Człowieka w Kulturze” przyjmuje artykuły wyłącznie z zakresu realistycznie pojętej filozofii kultury.

● Publikacje każdego numeru rocznika są podzielone na dwie części: (a) monograficzną (poświęconą określonej problematyce); (b) nie związaną z przewodnim tematem danego tomu („Varia”).

● Teksty złożone do Redakcji (a) nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane w języku polskim, ani w tym samym czasie zgłoszone do publikacji w innych redakcjach, (b) powinny być poprawnie zredagowane pod względem formalnym (zob. "Przygotowanie tekstu").

● Materiały do kolejnych numerów rocznika przyjmuje redaktor naczelny: prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (jarosz@kul.pl).

 

STANDARDY ETYCZNE (Zapora „ghostwriting”)

● Jednym z najważniejszych dowodów etycznej postawy autorów prac zgłaszanych do rocznika „Człowiek w Kulturze” jest jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania ich artykułów (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. 

Redakcja zobowiązuje autorów do (a) ujawnienia wkładu osób drugich w powstanie ich pracy – łącznie z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu tekstów, a także do (b) podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). W przypadku, gdy autorzy nie uczynili tego samodzielnie w swojej pracy, prosimy o wypełnienie i przesłanie, drogą e-mailową w formacie PDF lub listownie na adres Redakcji, następującego oświadczenia: „Oświadczenie Autora pracy” (patrz poniżej), którego treść zostanie opublikowana wraz z artykułem.

● Wszelkie wykryte przypadki „ghostwritingu” i „guest authorshipu” będą demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 

ZASADY RECENZOWANIA PUBLIKACJI

● Autorzy, przysyłając pracę do publikacji w „Człowieku w Kulturze”, wyrażają zgodę na proces recenzji.

● Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego (zob. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011, patrz poniżej).

● Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie są recenzowane przez dwóch kompetentnych recenzentów, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora habilitowanego (lub doktora, jeśli recenzent pochodzi z kraju, w którym nie ma habilitacji). W przypadku dwóch negatywnych recenzji artykuł nie jest dopuszczny do druku; w przypadku, gdy jedna z recenzji jest negatywna, o dopuszczeniu do druku decyduje trzecia recenzja.

● Redakcja przyjmuje model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw.double-blind review process”).

● Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (patrz załącznik: „CwK-Rec”).

Ostateczną decyzję o druku podejmuje redaktor naczelny na podstawie dwóch pozytywnych recenzji danego artykułu.

● Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

● Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie ustosunkowuje się do zawartych w niej uwag.

● Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Redakcja podaje do publicznej wiadomości ogólną listę recenzentów współpracujących na stronie internetowej każdego numeru czasopisma.

 

PRZYGOTOWANIE TEKSTU

● Dostarczone teksty powinny być napisane za pomocą MS Word.

● Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. znaki hebrajskie, cyrylicę, grekę, znaki logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują w standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy je dołączyć w oddzielnym pliku.

● Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środko­wanie, kursywa.

● Objętość artykułu powinna mieścić się w granicach 25–40 tys. znaków graficznych (ze spacjami i przypisami włącznie).

● Bibliografię w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu. Przypisy i bibliografię należy sporządzić według zasad podanych w załączniku („Przypisy-PL”, patrz poniżej).

● Do tekstu należy dołączyć angielskie tłumaczenie tytułu, podtytułu, słów kluczowych i streszczenia (ok. 150 słów).

● Informacje o autorach powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy (Katedra, Instytut, Uczelnia) wraz z dokładnym adresem do korespondencji.

● Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk i cytowanie z innych źródeł) ponosi autor.

● Autor ponosi koszty zawinionych przez niego zmian dokonanych w tekście po rozpoczęciu składania, jeżeli zmiany te powodują przekroczenie kosztów składania o ponad 2%.

● Kopię przekazanych materiałów autorzy przechowują na osobnym nośniku danych do czasu ukazania się publikacji drukiem.

● Autorzy opublikowanych prac otrzymują 1 egzemplarz rocznika „Człowiek w Kulturze”.

● Prawa wydawnicze przechodzą na Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”. Opublikowany artykuł będzie dostępny w formacie PDF na stronie internetowej czasopisma.

 

WŁASNOŚĆ PRAWNA PUBLIKOWANYCH TREŚCI

Publikacja artykułu w "Człowieku w Kulturze" automatycznie oznacza przeniesienie praw wydawniczych do tego artykułu z jego autora na Fundację "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej".