Additional Sources

Gilson Online » Additional Sources

Papers by (or about) Étienne Gilson in Polish:

 • icoGilson-Gdzie.pdf, Étienne Gilson, Gdzie jest Chrześcijaństwo?, tłum. T. Rakowski, Człowiek w Kulturze 8 (1996): 289-293
 • icoGilson-Laickosc.pdf, Étienne Gilson, Laickość i laicyzm, tłum. J. Sochoń, Człowiek w Kulturze 3 (1994): 161-168
 • icoGilson-Lubac.pdf, Étienne Gilson, W towarzystwie ojca H. de Lubaca: wiara szukająca zrozumienia, tłum. J. Sochoń, Człowiek w Kulturze 6-7 (1995): 397-401
 • icoGilson-Madrosc.pdf, Étienne Gilson, Mądrość i czas, tłum. T. Rakowski, Człowiek w Kulturze 6-7 (1995): 403-416
 • icoGilson-Spor.pdf, Étienne Gilson, Spór Malebranche’a z Arystotelesem i filozofią scholastyczną, tłum. K. Wroczyński, w: R. J. Fąfara, W kręgu filozofii Malebranch’a. Wybór listów Étienne Gilsona i Henri Gouhiera (1920-1936), Lublin 2007, s. 209-227; wraz z komentarzem R. J. Fąfary (w: tamże, s. 229-255)
 • icoGilson-Terror.pdf, Étienne Gilson, Terror roku dwutysięcznego, tłum. ks. P. Tarasiewicz, w: Człowiek i państwo, red. P. Jaroszyński i in., Lublin 2006, s. 393-411
 • icoGilson-Tomasz.pdf, Étienne Gilson, Tomasz z Akwinu i nasi koledzy, tłum. T. Rakowski, Człowiek w Kulturze 4-5 (1995): 261-281
 • icoFafara[1].pdf, Richard J. Fafara, Zmiana „tonu” w Gilsona pojęciu filozofii chrześcijańskiej, Studia Gilsoniana 1 (2012): 15-28
 • icoGouhier.pdf, Henri Gouhier, Portret Gilsona, tłum. K. Wroczyński, w: R. J. Fąfara, W kręgu filozofii Malebranch’a. Wybór listów Étienne Gilsona i Henri Gouhiera (1920-1936), Lublin 2007, s. 257-260
 • icoHancock-Dlaczego.pdf, Curtis L. Hancock, Dlaczego Gilson? Dlaczego teraz?, tłum. ks. P. Tarasiewicz, Studia Gilsoniana 2 (2013): 7-20
 • icoHancock-Etienne.pdf, Curtis L. Hancock, Étienne Gilson o zadaniach filozofii XXI w., tłum. P. Tarasiewicz, Studia Ełckie 10 (2008): 417-427
 • icoHancock-Gilson.pdf, Curtis L. Hancock, Gilson o racjonalności wiary chrześcijańskiej, tłum. I. Chłodna-Błach, Studia Gilsoniana 2 (2013): 131-143
 • icoKunat.pdf, Natalia Kunat, Egzystencjalna interpretacja Tomasza z Akwinu koncepcji bytu w ujęciu Étienne Gilsona, Studia Gilsoniana 5:3 (2016): 451-464
 • icoMaurer.pdf, Armand A. Maurer CSB, Wprowadzenie do „Terroru roku dwutysięcznego” Étienne Gilsona, tłum. ks. P. Tarasiewicz, w: Człowiek i państwo, red. P. Jaroszyński i in., Lublin 2006, s. 385-392
 • icoSochon-Bog.pdf, Jan Sochoń, Bóg filozofów i Bóg wiary (propozycje Étienne Gilsona), Człowiek w Kulturze 2 (1994): 113-121
 • icoSochon-Etienne.pdf, Jan Sochoń, Étienne Gilsona wizja ateizmu, Człowiek w Kulturze 1 (1993): 129-137
 • icoStepien.pdf, Antoni B. Stępień, Stanowisko Gilsona w sprawie metody teorii poznania, w: tenże, Studia i szkice filozoficzne, Lublin 1999, s. 63-82